Cookieverklaring ONE Smart Control

 

1.

De website van ONE SMART CONTROL maakt gebruik van ‘cookies’.

Cookies zijn informatiebestanden die op de harde schijf van uw computer worden bewaard naar aanleiding van uw bezoek aan de ONE SMART CONTROL  website.

Zij laten toe het gebruik van de website te verbeteren. Verder zorgen cookies ervoor dat ONE SMART CONTROL de manier waarop de website wordt gebruikt, kan analyseren.

ONE SMART CONTROL kan via cookies statistische gegevens, die op generieke wijze aan uw persoon kunnen gekoppeld worden, verzamelen en op die manier in staat worden gesteld om de werking van de ONE SMART CONTROL website en de diensten te optimaliseren.

 

2.

U kan de automatische installatie van ‘cookies’ steeds vermijden door de instellingen van uw browser te veranderen. Wij dienen u er hierbij wel op te wijzen dat het weigeren van cookies de gebruiksvriendelijkheid van de ONE SMART CONTROL website kan beïnvloeden.

U kan online meer informatie vinden over hoe u cookies kan uitzetten en verwijderen :

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren en https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen Safari : https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=fr_CA&viewlocale=nl_NL

 

3.

Onze website maakt gebruik van de volgende cookies :

 “_ga” :  Deze cookies worden gebruikt door google analytics om bezoekersactiviteit te meten over verschillende browsersessies heen.

Deze cookie wordt 2 jaar bewaard.

“_gid” :  Deze cookies worden gebruikt door google analytics om gebruikers van elkaar te onderscheiden.

Deze cookie wordt 24 uren bewaard.

“_icl_current_language “  : Deze cookies worden gebruikt om de gekozen taal van de website te behouden.

Deze cookie wordt tijdens uw sessie bewaard.


“_icl_visitor_lang_js
“ : Deze cookies worden gebruikt om de gekozen taal van de website te bewaren.

Deze cookie wordt 2 jaar bewaard.

“intercom-id-py2bhpwk” : Deze cookies worden gebruikt om de gebruiker te identificeren zodat we via de webchat en het help center een optimale gebruikerservaring kunnen garanderen.

Deze cookie wordt 24 uren bewaard.

“wpm_browser_redirect_test “ : Deze cookies helpen om de taalkeuze van de websitebezoeker te bepalen en kunnen indien dit nodig is de websitebezoeker doorverwijzen naar de taal gebaseerd op de locatie van de bezoeker.

Deze cookie wordt 2 jaar bewaard.

 

Privacy Beleid ONE Smart Control

 

Hieronder vindt u de privacyverklaring van ONE Smart Control NV (hierna “One Smart Control”, “wij” of “ons”).

Met deze verklaring wensen we u te informeren over ons beleid in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

In het eerste deel vindt u algemene informatie die van toepassing is op al onze verwerkingen van persoonsgegevens, in het tweede deel vindt u informatie over specifieke verwerkingen die op u van toepassing kunnen zijn.

 

  1. ALGEMENE INFORMATIE VAN TOEPASSING OP AL ONZE VERWERKINGEN VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?  

Wij zijn ONE Smart Control NV, met maatschappelijke zetel te Selsaetenstraat 50B , 2160 Wommelgem, met KBO nummer 0509.946.024 met hoofdkantoor te Blarenberglaan 21 te 2800 Mechelen.

U kan ons telefonisch bereiken op het nummer +32 3 808 44 50 of per e-mail via info@onesmartcontrol.com.

ONE Smart Control NV treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.

 

1.2. Wie is de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO)?

Wij stelden een functionaris voor gegevensbescherming (data protection officer of DPO) aan. U kan deze contacteren met vragen of klachten aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan de DPO contacteren per post : ONE Smart Control NV, Tav Data Protection Officer, Blarenberglaan 21 te 2800 Mechelen.

 

1.3. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens mee aan onze medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun functie en  aan onderaannemers die in opdracht van ONE Smart Control persoonsgegevens verwerken (verwerkers) en aan gerechtelijke of politionele autoriteiten of overheidsinstellingen wanneer de wet dat vereist.

 

1.4. Verwerken wij gevoelige gegevens?

 

Wij verwerken geen gevoelige gegevens zoals bijvoorbeeld gegevens over raciale of etnische oorsprong, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap bij vakbonden, genetische en biometrische data of gegevens over gezondheid.

 

Indien u zelf dit soort gegevens aan ons vertrekt, betekent dit dat u vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig uw toestemming heeft gegeven om deze gegevens te verwerken. U kan de toestemming om deze gevoelige gegevens te verwerken, te allen tijde intrekken.

 

1.5. Delen wij uw persoonsgegeven mee buiten de Europese Unie?

Wij delen in principe uw persoonsgegevens enkel mee aan ontvangers binnen de Europese Unie. Indien wij per uitzondering toch uw gegevens moeten meedelen aan ontvangers die buiten de Europese Unie gevestigd zijn, zullen wij ervoor zorgen dat er een adequate bescherming wordt voorzien bij de verwerking van uw persoonsgegevens door ofwel een overeenkomst met dergelijke ontvangers af te sluiten, ofwel te werken met ontvangers die gecertifieerd zijn of die zich bevinden in derde landen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie.

 

1.6. Welke rechten heeft u als betrokkene?

U heeft verschillende rechten:

U heeft steeds een recht om te verzoeken tot inzage van uw persoonsgegevens.

Dit laat u toe na te gaan welke persoonsgegevens wij over u verwerken.

U heeft steeds een recht om een verzoek tot verbetering van uw persoonsgegevens in te dienen.

Dit laat u toe onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die wij over u verwerken, te verbeteren of aan te vullen.

U heeft het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

Dit laat u toe persoonsgegevens die wij over u verwerken, definitief te wissen.

U heeft het recht om te vragen om beperking van de verwerking van persoonsgegeven die op u betrekking hebben.

Dit laat u toe het gebruik van uw persoonsgegevens door ons te bevriezen, zonder deze te wissen.

U heeft het recht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken.

Dit laat u toe u te verzetten tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens.

U heeft steeds het recht uw toestemming in te trekken wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw toestemming.

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

U heeft het recht om te verzoeken de gegevens over te dragen.

Dit laat u toe persoonsgegevens vlot van één verwerkingsverantwoordelijke naar een andere te verplaatsen, te kopiëren of door te sturen.

Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking berust op uw toestemming of op een overeenkomst met u.

Wij zijn niet altijd verplicht op uw verzoek in te gaan – dit recht geldt enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.

U kan uw verzoek m.b.t. uw rechten of vragen over privacy richten aan ons of aan de functionaris voor de gegevensbescherming (DPO).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en identificatienummer van het rijksregister zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

1.7. Klachten

U kan mbt de verwerking van uw persoonsgegevens steeds een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid :

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

commission@privacycommision.be

tel 0032 2 247 48 00.

 

  1. SPECIFIEKE INFORMATIE VOOR DE VERWERKINGEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN

Wij kunnen in het bezit worden gesteld van uw persoonsgegevens via diverse kanalen, producten en methodes.

In functie van deze kanalen, producten en methodes, zal ons gebruik van uw persoonsgegevens verschillen.

Hieronder kan u nagaan welke de verschillende verwerkingen zijn die wij kunnen hanteren.

 

2.1. U bent een gebruiker van de ONE Smart Control applicatie

Indien u een gebruiker bent van de ONE Smart Control applicatie, verwerken wij uw persoonsgegevens voor :

De werking van de applicatie (ONE Smart Control-gebruikersaccount, beheer gebruikers ONESmart Control, veiligheid & diagnose One Smart Control, klantendienst, installatie en gebruik ONE Smart Control applicatie) en dit  op basis van de uitvoering van de overeenkomst met u.

Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.

Onderzoek en ontwikkeling op basis van ons en uw gerechtvaardigd belang.

Onderzoek en ontwikkeling kan leiden tot productverbetering en -innovatie, hetgeen u (u krijgt betere producten die meer afgestemd zijn op uw wensen en behoeften) en de gemeenschap in het algemeen (verhoogde energiebesparing en/of veiligheid) ten goede komt.

Het onderzoek en de ontwikkeling kan gepaard gaan met het opstellen van een profiel op basis van uw gebruiksgegevens, waarbij identificerende elementen zoals uw naam, uw adres etc. worden weggelaten. Deze profilering heeft geen gevolgen voor u, tenzij eventuele verbeteringen van onze producten.

Voor de werking van de slimme functionaliteiten van de ONE Smart Control applicatie moet er een profiel worden opgesteld op basis van uw gebruiks- en andere persoonsgegevens.

Op basis van dit profiel worden op automatische wijze bepaalde functies getriggerd in het kader van de goede werking van de ONE Smart Control applicatie.

U kan indien u dit wil de slimme functies uitzetten via uw gebruiksaccount.

ONE Smart Control houdt uw persoonsgegevens bij tot 20 jaar nadat u uw gebruikersaccount definitief afsloot.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), verwijzen wij naar de algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens onder titel 1 van deze verklaring.

  

2.2. U bent een installateur

Indien u onze producten installeert, verwerken wij uw persoonsgegevens voor het beheer van de installaties (waaronder beheer service desk, levering installatiesoftware etc.) op basis van de noodzaak de overeenkomst met u uit te kunnen voeren.

Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.

ONE Smart Control houdt uw persoonsgegevens bij tot maximaal 20 jaar na de laatste installatie/contact.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), verwijzen wij naar de algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens onder titel 1 van deze verklaring.

 

2.3. U bent een consument en klant

Indien u rechtstreeks van ons producten of diensten koopt, verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van ons klantenbeheer op basis van de noodzaak om een overeenkomst met u uit te voeren.

Zonder uw persoonsgegevens kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren.

ONE Smart Control houdt uw persoonsgegevens bij tot maximaal 20  jaar na de laatste levering.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), verwijzen wij naar de algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens onder titel 1 van deze verklaring.

 

2.4. U bent een bezoeker in één van onze locaties (showroom – beurzen -…)

Indien u ons in één van de locaties waar wij actief zijn (showrooms – beurzen -…), bezoekt verwerken wij uw persoonsgegevens:

Voor het bezoekersbeheer (brandveiligheid, vertrouwelijkheid en organisatie events/vergaderingen) op basis van onze gerechtvaardigde belangen;

Om u commerciële informatie toe te sturen indien u hiervoor toestemt.

U kan uw toestemming steeds intrekken.

Uw persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar nu uw laatste bezoek bijgehouden.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), verwijzen wij naar de algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens onder titel 1 van deze verklaring.

 

2.5. U bent een bezoeker van onze website

Indien u onze website bezoekt, verwerken wij uw persoonsgegevens :

Op basis van uw toestemming om op uw vraag of verzoek om informatie te antwoorden.

Op basis van uw toestemming om u commerciële informatie toe te sturen.

Op basis van uw en ons gerechtvaardigd belang voor onderzoek en ontwikkeling om het gebruik en werking van de website te analyseren en te verbeteren.

Onderzoek en ontwikkeling kan leiden tot verbetering en -innovatie, hetgeen u (u krijgt een betere website, meer afgestemd op uw wensen en behoeften) en de gemeenschap in het algemeen (veiligheid) ten goede komt.

Wij kunnen uw persoonsgegevens aanvullen met interesses die wij van u registreren via onze andere kanalen, producten of methodes.

Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 5 jaar na uw laatste bezoek op onze website.

Tijdens uw bezoek aan een website van ONE Smart Control worden ook cookies  geplaatst conform onze cookieverklaring. Deze cookieverklaring vindt u eveneens op onze website.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), verwijzen wij naar de algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens onder titel 1 van deze verklaring.

 

2.6. U solliciteert bij ons

Indien u bij ons solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens als sollicitant voor het beheer en de evaluatie van uw sollicitatie in het kader van de sollicitatieprocedure.

De verstrekking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om uw sollicitatie te kunnen beoordelen en u desgevallend een job te kunnen aanbieden.  Wij houden uw persoonsgegevens bij tot maximaal 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure.

Voor meer algemene informatie over deze verwerking (wie is de verwerkingsverantwoordelijke, wat zijn de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming en toezichthoudende overheid, wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens, wat zijn uw rechten, delen wij uw persoonsgegevens met landen buiten de EER etc.), verwijzen wij naar de algemene informatie over al onze verwerkingen van persoonsgegevens onder titel 1 van deze verklaring.